top of page

Holckers Handelsbetingelser

Der henstilles til at nedenstående handelsbetingelser nærlæses, og at du bliver bekendt med disse før der indgås en aftale.

 

Handelsbetingelserne omfatter alle former for ydelser/produkter leveret af Holckers. Disse vil herefter blive betegnet som produktet og du vil i nedenstående handelsbetingelser blive betegnet som kunden. Det forventes at du har bekendtgjort dig med handelsbetingelserne og ved accept af tilbud anses det ligeledes som accept af handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne kan kun tilsidesættes ved eksplicit skriftlig aftale mellem Kunden og Holckers.

1.Tilbud og aftale

1.1 Tilbud udstedt af Holckers er gældende i 30 dage fra afsendelse med mindre andet er oplyst. Ændringer eller tilføjelser der ikke er aftalt eller nævnt i det udarbejdede tilbud vil blive betragte som tilføjelser og er ikke omfattet af det konkrete tilbud. Et nyt tilbud vil blive udarbejdet til kunden med de ønskede ændringer og/eller tilføjelser.

1.2 Aftalen er indgået og accepteret ved skriftlig accept fra kunden på email. Aftalen er betinget af at opgaven kan udføres som forudsat i tilbuddet samt at eventuelt udleveret materiale fra kunden stemmer overens med indholdet i det afgivende tilbud.

 

2. Priser og prisregulering

2.1 Alle priser er angivet eksklusiv 25% moms.

2.2 Alle priser er forbeholdt prisændringer og eventuelle trykfejl.

2.3 Holckers er berettiget til, at kræve ekstra honorar såfremt der fra kundens side er leveret mangelfuld information eller forkerte instruktioner, som påfører Holckers et ikke kalkuleret timeforbrug. kunden adviseres naturligvis forudgående såfremt dette skulle ske.

2.4 Såfremt tilbuddet eller den enkelte opgave er aftalt som fastpris er prisen angivet inklusiv 1. korrektur. Såfremt der kommer rekvirerede rettelser udover 1. korrektur vil disse blive afregnet til fastsatte timesats.

2.5 Tilkøb af produkter som ikke er omfattet af tilbuddet afregnes særskilt ud fra forudgående aftale

3. Levering af produkter

3.1 Holckers leverer det aftalte produkt til kunden. Produktet vedrører generel assistance eller konkrete opgaver i en nærmere angivet aftaleperiode

3.2 Assistancen leveres som udgangspunkt indenfor almindelig åbningstid(8-16). Mellem kunden og Holckers kan der aftales at der leveres assistance udenfor almindelige åbningstider. Dette vil som udgangspunkt blive faktureret med +50% af timesatsen med mindre der forelægger en eksplicit skriftlig aftale mellem kunden og Holckers.

3.3 Holckers er berettigede til at levere produkter og ydelser til andre partner, såfremt dette er foreneligt med leveringen af produkter til kunden.

3.4 Holckers er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdsopgaver blive udført af en underleverandør uden kundens forudgående samtykke.

3.5 Såfremt en ansat hos Holckers eller underleverandør måtte blive fraværende grundet sygdom herunder eksempelvis graviditet, dødsfald eller andet, der kan betegnes som lovligt fravær, og således blive forhindret i at varetage sine funktioner som assistance for kunden, er Holckers ikke ansvarlig for, at en eventuel tidsplan forsinkes.

3.6 Såfremt en situation som nævnt i punkt 3.5 måtte opstå, vil Holckers bestræbe sig på at finde en ny ansat eller underleverandør med de relevante kvalifikationer til at overtage og løse opgaven.

4. Timeafregning

4.1 Aftalte honorarsats er gældende for assistance, der leveres inden for den oplyste åbningstid eller efter aftale(punkt 3.2)

4.2 Ved behov for akut assistance udenfor den oplyste åbningstid er Holckers berettiget til et startgebyr på DKK 1.500,- eksl. moms med mindre der forelægger en eksplicit skriftlig aftale mellem kunden og Holckers.

4.3 Alt kørsel med udgangspunkt i Holckers angivne firmaadresse afregnes til kørselstakst anført i tilbuddet.
Standard takt for kørsel er 5 km pr. km. Eventuelle omkostninger til broafgift, færge, overnatning samt kost og logi afregnes til kostpris.

4.4 Telefon assistance afregnes på timebasis på lige fod med øvrige produkter, dog for minimum 15 minutter.

 

5. Back-up af filer & projekter

5.1 Holckers forpligter sig ikke til back-up af rå-filer, projekt filer eller afsluttet materialet.

5.2 Ønskes der fra kundens side back-up af materiale skal der fremsendes ekstern hard-drive. Holckers kan også anskaffe dette og vil viderefakturer omkostning og timeforbrug, både for køb, overførelse af filer og evt. forsendelse.
5.3 Holckers kan opbevare hard-drives til senere brug, men påtager sig ikke ansvaret uforudset begivenheder(f. eks brand, indbrud, datafejl og lignende) der kan føre til tab af materiale.

5.4 Holckers udleverer som udgangspunkt ikke rå-filer eller arbejdsprojekt(Premiere Pro filer). 

 

6. Abonnement & fastaftale

6.1 Abonnementer og fastaftaler træder i kræft ved skriftlig accept af tilbud via e-mail

6.2 Abonnementer og/eller fastaftaler tegnes for minimum 3 måneder og ubrugte timer kan ikke overføres til næst kommende måneder.

6.3 Abonnementer og fastaftaler oprettes som løbende aftaler, såfremt andet ikke er aftalt mellem kunden og Holckers.

6.4 Abonnementer og fastaftaler løber i den periode som fremgår af ordrebekræftelsen. Perioden forlænges automatisk såfremt der fra kunden side ikke foreligger en skriftlig opsigelse.

6.5 Abonnementer og fastaftaler skal opsiges skriftligt med 30 dages varsel før udgangen af indeværende aftaleperiode.

7. Betaling

7.1 Samtlige priser er angivet ekskl. moms med mindre andet er angivet.

7.2 Der faktureres månedsvis bagud på basis af det registrerede tidsforbrug for måneden eller ved den enkelte opgavens afslutning. Fakturaen fremsendes på e-mail til den af kunden angivne faktura e-mail.

7.3 Ved projekt accept blive der forud faktureret 50 % af projektets pris og resten i henhold til punkt 7.2.

7.4 Betalingen skal senest forfalde på den dato, der på udstedte faktura angives som sidste betalingsdato. Standard betalingsfristen er 8 dage netto.

7.5 Holckers forbeholder sig retten til, at indhente kreditvurdering fra tredjepart ved større projekter og efterfølgende kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling, såfremt der ikke kan stilles en for Holckers tilfredsstillende kreditvurdering.

7.6 Holckers forbeholder sig retten til, at videregive udestående kreditforhold til tredjeparts inkassovirksomhed.

7.7 Er betalingen ikke er modtaget rettidigt vil der blive påregnet 0,70% rente per påbegyndt måned, samt et administrationsgebyr på DKK 100,00.

 

8. kundens forpligtelser

8.1 kunden bærer eneansvaret for at have de fornødne rettigheder til, at anvende de til Holckers udleverede materialer til den konkrete opgave. Eksempelvis tekster, logoer, billeder, illustrationer, videoerklip og brug af tredjeparts varemærker. Holckers vil til en hver tid blive holdt skadesløs såfremt der sker brud på ophavsrettigheder fra tredjepart.

8.2 Det er kundens ansvar, at gøre Holckers opmærksom på eksisterende procedurer, design guides og lignende, som må være gældende hos kunden.

8.3 Ved større opgaver eller projekter udvikler kunden i samarbejde med Holckers en detaljeret opgavebeskrivelse eller projektplan. Denne har til formål at tydeligt beskrive opgavens eller projektets omfang samt formål herunder delleverancer samt eventuel tidsplan.

8.4 kunden skal give Holckers eller underleverandør adgang til materialer samt IT-system, som kræves for at opgaven eller projektet kan udføres.

8.5 Holckers må med mindre andet eksplicit skriftlig er aftalt med kunden angive kundens virksomhedsnavn og logo som reference på Holckers hjemmeside samt øvrige markedsføringsmaterialer.

8.6 Aflyses en opgave fra kundens side, er kunden forpligtet til følgende betalingsbetingelser:
 

  • 7 -1 dag(e) før opgave-start: 80 % betaling af estimeret opgavebeløb.

  • 14 - 8 dage før opgave-start: 50 % betaling af estimeret opgavebeløb. 

  • Op til 14 dage før opgave-start: 25 % betaling af estimeret opgavebeløb. 

Holckers bestræber sig så vidt muligt, at finde en løsning for opgaver der skal rykkes, så aftale kan bibeholdes. 

9. Levering

9.1 Levering af opgave finder sted som aftalt i opgave- eller projektbekræftelsen.

9.2 Leveringstidspunktet kan fra Holckers side udsættes såfremt en eller flere forsinkelser skyldes manglende handlinger fra kundens side eller forsinkelse fra underleverandør.

9.3 Ved forsinkelse har Holckers ret til at levere indenfor en realistisk tidsramme, som oplyses til kunden når denne er fastsat.

9.4 Hvis der ikke er fastsat et specifikt leveringstidspunkt mellem Holckers og kunden, leveres der hurtigst muligt.

 

10. Fejl og mangler

10.1 Holckers har ikke ansvaret for fejl eller mangler, som kunden ikke skriftligt har rettet henvendelse om inden endt levering.

10.2 Kunden er ikke berettiget til afslag i pris eller nægte leverance såfremt de i nærværende aftale gældende betingelser fra Holckers side er overholdt.

10.3 Kunden har ansvaret for at der er læst og godkendt endelige korrektur inden endelig produktion. Holckers kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som ikke er påpeget inden igangsætning af produktion.

10.4 Holckers fraskriver sig ansvaret for fejl og leveringsproblemer som er forårsaget af tredjepart.

10.5 Såfremt Kunden overleverer produktionsklare filer eller andet materiale, hæfter Holckers ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

10.6 Kunden skal senest 5 dage efter levering fremsende eventuel reklamation.

 

 

11.0 Ansvar

11.1 Holckers er på ingen måde ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, data, forurening af data, tid eller goodwill.

11.2 Holckers erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt 10% af det af kunden betalte beløb, i henhold til den særskilte opgaveaftale.

 

12. Ejendomsforbehold, Rettigheder & Markedsføring

12.1 Leverancen er Holckers ejendom indtil kunden har betalt den fulde købesum samt eventuelle omkostninger og udgifter som måtte være afholdt af Holckers på kundens vegne. 

12.2 Kunden må som udgangspunkt ikke selv redigere, ændre eller tilføje andre elementer til det færdig leveret produkt, udenfor på forhånd at have fået samtykke fra Holckers.

12.3 Holckers forbeholder sig retten til at bruge det færdige produkt, samt samarbejde, til markedsføring gennem aktuelle kanaler og på website

 

13. Force Majeure

13.1. Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens rimelige kontrol.

 

14. Tavshedspligt

14.1 Både Holckers og kunden er forpligtede til at hemmeligholde oplysninger af fortrolig karakter, som man i partnerskabet måtte få kendskab til. Disse oplysninger anses for at være oplysninger, som ikke er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden. Dette er gældende under partnerskab-set og uden tidsbegrænsning efter partnerskabets ophør uanset årsagen til ophøret.

 

15. Gældende lov og værneting

15.1 Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med partnerskabet skal afgøres ved en dansk domstol.

Generel information: 

Bank: Middelfart Spare kasse

Cvr. Nr.: DK43620177

bottom of page